Allmänna auktionsvillkor

Menhammar OnlineSales – Mixed2021

Auktionsförrättare och administration: Menhammar Stuteri AB

Allmänt

Auktionen är öppen för hästar selekterade till Menhammar OnlineSales, Mixed2021. Försäljningen sker på Internet (www.mixed2021.menhammaronlinesales.se) under auktionsdagarna 12 november till 14 november 2021. Auktionen öppnar för budgivning via internetsidan klockan 08:00 den 12 november och avslutas med en livesändning den 14 november med första utrop ca. klockan 19:15. Hästarna säljs i katalognummer-ordning. Den avslutande live-sända auktionen leds av en auktionsförrättare men all budgivning sker fortsatt via auktionens internetsida. Klubbslag och nedräkning sker också via auktionens internetsida. Då auktionsförrättaren bedömer det lämpligt avslutas auktionen med 15 sekunders extra tid för eventuellt nya bud. Inkommer inga nya bud avslutas auktionen och hästen är såld till senaste budgivare. Inkommer nya bud under denna tid så påbörjas en ny tidsperiod om 15 sekunder.  

Budgivning 

Lägsta bud är 15 000 kr för fölston och 30000 kr för tävlingshästarna och ettåringarna. Utropspriset för livstids betäckningsrätt är 250 000 kronor och därefter är det 25 000 kronor per bud som gäller.

Observera de olika budgivningsintervallen för de olika hästkategorierna. Moms tillkommer enligt lag. Högsta bud är det sista bud som inkommit till auktionen inom försäljningstiden och som överstiger tidigare bud. Om två eller fler inkommit med samma bud äger det bud som inkommit först företräde. Vilket bud som inkommit först avgörs av auktionsförrättaren. Endast bud avgivet över internet genom utnyttjande av Menhammar OnlineSales tjänst räknas som giltigt bud. Vilket som är det senast inkomna budet innan tiden utgår avgörs av auktionsförrättaren. Bindande köp föreligger mellan säljare och den budgivare som avgivit det högsta budet vid klubbslaget. Auktionsförrättaren informerar köparen, det vill säga den som givit högsta bud, genom det digitala klubbslaget och genom att köparens namn eller alias anges på auktionssidan om att bindande avtal uppstått. Meddelande skickas dessutom per e-post eller vanlig post. Säljare och köpare erhåller varsin avtalsbekräftelse som skall undertecknas och skickas till motparten, där avtalsparter, köpeskilling och datum för köpet framgår. 

Säljarens ansvar 

Säljaren ansvarar för de uppgifter som lämnats för respektive häst och säljaren svarar för hästen fram till klubbslaget, därefter övergår ansvaret på köparen. Säljaren ansvarar för utlämningen av hästen och förbinder sig att inte sälja hästen på annat sätt än vad som anges i dessa villkor under auktionstiden eller efter att köpeavtal ingåtts. Säljaren godkänner att lämnade personuppgifter (namn, postadress, epostadress och telefonnummer) anges på Internetsidan. I fall det är fråga om konsumentköp enligt konsumentköplagen kan det finnas tvingande bestämmelser som ersätter eller modifierar bestämmelser i dessa villkor. Vad som i villkoren stadgas rörande ”Hästen” eller ”Djuret” gäller också då försäljning avser annan vara, tjänst, nyttighet eller rättighet. 

Hästarnas skick 

Hästar säljs i befintligt skick. Bestämmelserna i § 19 köplagen skall ej tillämpas. Fel hos häst får endast påtalas på den grund och inom den tid som särskilt anges nedan under Förhållandet Köpare – Säljare, hästarnas skick och reklamationer. Ett veterinärt besiktningsprotokoll högst 7 dagar gammalt vid första auktionsdagen samt eventuella röntgenintyg (kotor och haser) skall vara auktionsförrättaren tillhanda dagen före första auktionsdag. Dessa dokument och eventuell operationsjournal publiceras på auktionens hemsida. Hästarna skall vara grundvaccinerade mot hästinfluensa i enlighet med Svensk Travsports regler (vaccination A, B och C). Hästarna skall också vara vaccinerade mot stelkramp. Vaccinationerna skall vara noterade i hästpassen.

Förhållandet mellan auktionsförrättaren och säljaren 

Av säljaren inskickade kopior på veterinär- och eventuella röntgenintyg publiceras på Internet tillsammans med övriga adekvata uppgifter rörande hästen. Säljaren skall tillhandahålla bild och eventuellt film på hästen. Dessa skall visas på internetsidan. Säljaren ansvarar för samtliga uppgifter, som lämnats för respektive häst. Ifylld blankett om ägarskifte skall finnas tillgängligt hos auktionsförrättaren senast en vecka före auktionen. Säljaren ansvarar för att veterinärintyg (högst sju dagar gammalt) och eventuellt röntgenintyg finns tillgängligt dagen före första auktionsdagen. En röntgenundersökning av ettårig travhäst skall vara gjord i syfte att påvisa ben/broskförändringar på minst följande lokalisationer och projektioner: 1) Kotled sidobild båda fram (dorsalt-proximalt P1); 2) Yttre och inre hörnstöd i kotled båda bak (lateroplantart och medioplantart P1); 3) Tibias mellersta ås (TIR) och inre (mediala) malleolen i hasled båda bak. En sådan undersökning omfattar 8 – 12 bilder beroende på tillvägagångssätt. Säljaren godkänner 20 dagars säljkredit till köparen. Kreditrisk i denna del, liksom när säljare annars lämnar kredit står säljaren. 

Förhållandet köpare och säljare, hästarnas skick och reklamationer 

Eftersom köparen inte alltid haft möjlighet att undersöka hästen före köpet äger köparen rätt att åberopa fel som kunnat konstateras vid en normal besiktning och som äventyrar hästens brukbarhet baserat på angiven försäljningskategori. Säljaren svarar för kostnaderna för hästen till och med avlämnandet. Risken för hästen går över till köparen vid klubbslaget. Säljare har ingen skyldighet att lämna ut hästen förrän auktionsförrättaren har erhållit betalning. Köparen skall utföra veterinärbesiktning/röntgen inom 14 dagar från avlämnandet, förutsatt att avlämning skett inom 14 dagar från köpet och i annat fall senast inom 28 dagar från köpet. Sker avlämnandet senare än 14 dagar från köpet och detta beror på säljaren, gäller 14 dagar från avlämnandet. Framkommer vid veterinärundersökning fel, som ej angivits på det ingivna intyget eller finner köparen i övrigt fel som enligt ovan får åberopas måste skriftlig reklamation ske till auktionsförrättaren inom samma tid. Eventuell tvist avseende reklamation föres direkt mellan köpare och säljare. All rätt att föra talan avseende fel – även dolda fel – bortfaller om köparen ej reklamerar på detta sätt inom angiven tid utom för det fall att säljaren förfarit svikligt. Eventuell tvist förs direkt mellan köparen och säljaren. Säljaren ansvarar ej för skada som drabbar annat djur eller människor genom smittosam sjukdom, vilket djuret hade vid utlämningstillfället och vilken säljaren ej märkt eller borde ha kunnat märka vid undersökning i samband med leverans. Återlämnas hästen betalas transporten till säljaren av köparen. Övriga kostnader som uppkommit efter utlämningen av hästen, såsom träningsavgifter, uppstallning och liknande betalas fram till återlämnandet av köparen. Information och veterinärintyg som publiceras på auktionssidan är endast vägledande för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt. Vid försäljning av betäckningsrätt så framgår villkoren av vad som anges på den för försäljningen specifika auktionssidan. Avser försäljningen en livstids betäckningsrätt så skall årlig anmälan/bokning göras till hingsthållaren senast 1 december året före betäckningsåret.

Förhållandet mellan auktionsförrättaren och köparen inklusive betalningsvillkor

Betalning skall ske till auktionsförättaren enligt faktura med 20 dagars kredittid. Vid dröjsmål med betalning debiteras dröjsmålsränta 10 procent från fakturans förfallodag. Äganderätten till hästen övergår till köparen när full betalning erlagts. Köparen bör teckna försäkring för hästen som är gällande från klubbslaget. Om hästen ej betalts senast 7 dagar efter förfallodatumet angivet på fakturan äger auktionsförrättaren rätt att vidtaga följande åtgärder: 1) häva köpet. Om köpet hävs är köparen skyldig att erlägga skadestånd motsvarande 10 % av köpeskillingen, dock minst 20 000 SEK, 2) Driva in fordran med auktionsförrättaren som ombud för säljaren med rätt att begära full ersättning av köparen för kostnaderna för indrivning. 

Äganderättsförbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga försålt djur eller vara tills full betalning erlagts. Hästen utlämnas ej förrän full likvid erlagts. 

Utländska köpare 

Exportavgift tillkommer för utländska köpare som väljer att exportera hästen. Exportavgiften betalas till Svensk Travsport. För utländsk köpare vilken tar hästen ut ur Sverige inom en månad från auktionsdatum och vilken har meddelat auktionsförrättaren att hästen skall exporteras, återbetalas momsen när utförselbeviset kommit auktionsförrättaren tillhanda, under förutsättning att utförselbeviset ankommit senast 30 dagar efter auktionsdatum och under förutsättning att lagen tillåter momsfri export. 

Lagval och forum 

Svensk lag skall tillämpas såväl i förhållande mellan auktionsförrättaren och säljare och köpare som mellan säljare och köpare. Lag om internationella köp skall inte tillämpas. Tvist skall avgöras av svensk allmän domstol. 

GDPR och hantering av personuppgifter 

Menhammar Stuteri AB är personuppgiftsansvarig. Menhammar Stuteri ABs kontaktuppgifter är: 

E-post: [email protected] 

Postadress: Menhammar Stuteri AB, Box 17120, 104 62 Stockholm 

E-post till kontaktpersonen för dataskyddsfrågor: [email protected] 

Telefon: 08-772 05 00 

Vid genomförande av auktion och försäljning kommer Menhammar Stuteri AB att behandla personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra auktionen och fullgöra det avtal som uppstår i och med auktionen och försäljningen enligt artikel 6 st. 1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).  

För marknadsföring av kampanjer, erbjudanden, nya produkter eller tjänster kommer Menhammar Stuteri AB och Trottex behandla personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för Menhammar Stuteri ABs berättigade intresse att direkt marknadsföra sig enligt artikel 6 st 1f Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Samtycke för direkt marknadsföring kan återkallas genom meddelande om det till [email protected]. Automatiserade beslut kan ske om att marknadsföring ska skickas till de som är registrerade. Tillhandahållande av personuppgifter är ett nödvändigt krav vid ingående av avtal om auktion eller försäljning med Menhammar Stuteri AB. Om personuppgifter inte tillhandahålls har Menhammar Stuteri AB rätt att vägra sådan uppgift som försvåras av att personuppgift inte tillhandahålls samt att neka anmälan till auktion eller försäljning. 

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Menhammar Stuteri AB och andra bolag i samma koncern. Vid sådan överföring kan personuppgifter komma att överföras till tredje land utanför EES-området. Vid överföring till tredje land utanför EES-området finns det beslut från EU-kommissionen om att landet har tillräcklig skyddsnivå och/eller att lämpliga eller passande skyddsåtgärder i form av bland annat bindande företagsbestämmelser och/eller standardavtalsklausuler. Kopia av lämpliga skyddsåtgärder kan erhållas genom meddelande om det till [email protected]. 

Personuppgifter i bokföring kommer att lagras i sju (7) år i enlighet med 7 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078). Gallring av felaktiga eller för bokföring inte nödvändiga personuppgifter sker vart annat år.  

Den registrerade vars personuppgifter behandlas av Menhammar Stuteri AB har rätt att begära tillgång till rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den registrerade har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

Logga in

Du måste vara registrerad som budgivare för att få lägga ett bud

Har du inget konto kan du ansöka om att bli budgivare. 
Har du redan ett konto måste du logga in först.